Profiel VVG-PGB

Waar staat de VVG voor ?
De Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB is in 2013 opgericht en komt voort uit verenigingen die al bestonden bij bedrijven die zich aansloten bij Pensioenfonds PGB, zoals onder andere Wegener, CSM Suiker, de Verenigde Glasfabrieken, Reed Elsevier en GITP. De algemene doelstelling is het behartigen van de belangen van haar leden en van degenen die lid kunnen zijn, in het bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige aanspraken op pensioen uit Pensioenfonds PGB. Dat betekent dat niet alleen gekeken wordt naar de belangen van de ruim 70.000 pensioengerechtigden, ook de belangen van aankomende gepensioneerden (actieven én slapers) worden meegenomen. VVG-PGB telt eind 2017 circa 12.500 leden.
Anno 2018 bedraagt de contributie 9 euro per jaar, oftewel € 0,75 per maand. De contributie wordt door Pensioenfonds PGB ingehouden van de maandelijkse pensioenuitkering. Leden die (nog) geen pensioenuitkering genieten, betalen het lidmaatschapsgeld rechtstreeks. Nabestaanden kunnen uiteraard lid van de VVG blijven, maar dat moet via de VVG wel bij Pensioenfonds PGB gemeld worden.

 

 

De VVG behartigt de belangen van (aankomende) gepensioneerden op een aantal manieren.
Via door de Pensioenwet opgelegde taken en bevoegdheden, te weten:
I.   Deelname aan het Verantwoordingsorgaan met door de VVG benoemde vertegenwoordigers;
II.  Het voordragen van bestuursleden die namens de gepensioneerden zitting hebben in het bestuur
van Pensioenfonds PGB.
En verder:
III. Door politieke en publieke beïnvloeding (onder meer door lidmaatschap van de
koepelorganisatie KNVG);
IV. Door het ontwikkelen van ledenvoordelen;
V.  Door het bevorderen van onderling sociaal contact.

Het volledige document kunt  lezen door op onderstaande link te klikken.

Profiel VVG PGB. 2018. DEFINITIEF.3.2.2018